Cyber Risk

Skutki ryzyka cybernetycznego
 

Skutki finansowe dla przedsiębiorstwa mogą obejmować: spadek przychodów, zakłócenia w działalności gospodarczej, kary od organów nadzoru i odpływ klientów.

Skutki niefinansowe mogą obejmować utratę reputacji, piractwo produktów, zmianę kierunku informacji dotyczących badań i rozwoju, skutki dla innowacji, kradzież projektów lub prototypów produktów, kradzież procesów gospodarczych lub produkcyjnych, a także utratę wrażliwych informacji, takich jak plany fuzji lub połączeń oraz strategii przedsiębiorstwa. Należy wspomnieć również o coraz częstszych konsekwencjach personalnych dla zarządów firm.

Rola ubezpieczenia CYBER

Ten produkt ubezpieczeniowy może stanowić element wypełniający luki w istniejącym systemie bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwie. Koszty mogące zostać pokryte na mocy postanowień umowy ubezpieczenia dotyczącej ryzyka cyber mogą dotyczyć m.in.

 • Kosztów specjalistów w ramach ustalenia faktu naruszenia bezpieczeństwa danych, przyczyny naruszenia bezpieczeństwa danych, a także wydania rekomendacji dla działań prewencyjnych w celu zapobieżenia podobnym incydentom w przyszłości
 • Kosztów specjalistów w ramach ustalenia możliwości odzyskania/odtworzenia utraconych danych oraz koszt rzeczywisty i konieczny do ich odzyskania/odtworzenia
 • Kosztów związanych z ochroną reputacji, na które składają się koszty usług prawnych, koszty agencji public relations dla wyższej kadry zarządzającej oraz koszty zarządzania kryzysowego
 • Kosztów związanych z przygotowaniem i przekazaniem zawiadomień organu nadzoru 
  i podmiotów, których dane uległy naruszeniu
 • Kosztów postępowań administracyjnych i usług prawnych w zakresie tych postępowań 
  oraz pokrycie kar i grzywien administracyjnych nałożonych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych
 • Kosztów obrony prawnej jak i odszkodowania związane z roszczeniami dotyczącymi utraty danych lub bezprawnym ich wykorzystaniem, wycieku informacji handlowej, odpowiedzialności za podwykonawcę oraz nieuczciwego działania samych pracowników, bezpieczeństwa w sieci wynikającego z rzeczywistych jak i domniemanych błędów w zabezpieczeniach
 • Kosztów negocjatorów i okupu w przypadku próby wymuszenia kwoty
 • Pieniędzy w zamian za nie naruszanie bezpieczeństwa systemu komputerowego
 • Pokrycia roszczeń wynikających z odpowiedzialności związanej z prowadzeniem działalności multimedialnej
 • Dodatkowych kosztów, które przedsiębiorstwo musi pokryć w celu zachowania ciągłości działalności w związku z awarią lub zakłóceniem w pracy systemu komputerowego spółki 
  oraz możliwość pokrycia utraconego przychodu na skutek ww. zdarzeń

Ubezpieczenie CYBER

Ma budowę modułową i w zależności od m. in. oceny ryzyka, istniejących zabezpieczeń systemu komputerowego jak i samych potrzeb przedsiębiorstwa, zakres ochrony może zostać odpowiednio opracowany i dopasowany.

Produkt ten jest wartością dodaną do istniejących umów ubezpieczeniowych w przedsiębiorstwie, standardowo wchodzących w skład pakietu ochronnego tj. ubezpieczenia majątkowego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz, czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Dzięki swojej specyfice ubezpieczenie cyber, zapewnia ochronę jednocześnie zarówno w zakresie szkód i kosztów własnych, jak również szkód i roszczeń, z którymi mogą wystąpić poszkodowani Klienci, pracownicy, czy organy nadzoru w związku z odpowiedzialnością przedsiębiorcy za zbieranie, przetwarzanie lub przekazywanie danych, a która to odpowiedzialność sukcesywnie podlega coraz bardziej rygorystycznym regulacjom prawnym i normalizacjom w ramach prawodawstwa krajowego oraz unijnego.

Cyber

Skontaktuj się z nami