Real estate

Rozumiejąc mechanizmy działania branży Real Estate i zagrożenia związane z funkcjonowaniem na rynku proponujemy poniższe rozwiązania ubezpieczeniowe:
 

Ubezpieczenia techniczne

Z myślą o przedsiębiorstwach, działających we wszystkich sektorach gospodarki, proponujemy wyspecjalizowane ubezpieczenia techniczne skonstruowane na bazie „all risks”

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI)
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii (MB)
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM)
 • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)

Ubezpieczenia mienia

To ubezpieczenie, które chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku w wyniku pożaru, kradzieży lub innych zdarzeń spowodowanych żywiołami lub wypadkami.

Ubezpieczeniem mogą być objęte budynki, budowle, maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, mienie pracownicze, gotówka, mienie osób trzecich oraz inne wskazane w umowie ubezpieczenia.

W ramach działu II ubezpieczeń majątkowych proponujemy następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem mienia od zdarzeń losowych

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

To ubezpieczenie skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę prawną wykonywania działalności. Ubezpieczenie OC Przedsiębiorcy przenosi na ubezpieczyciela (do wysokości sumy gwarancyjnej przyjętej w umowie) odpowiedzialność finansową za szkody rzeczowe i osobowe doznane przez osoby trzecie, a spowodowane działalnością przedsiębiorstwa objętego ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenia dla najemców
Ubezpieczenie kontraktowej OC dla nieruchomości o niejasnym stanie prawnym – Title insurance

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości 
o niejasnym stanie prawnym zwiększa płynność tych aktywów i chroni strony transakcji przed potencjalnymi roszczeniami osób trzecich.

Oferujemy ubezpieczenie ryzyk związanych z transakcjami zakupu/sprzedaży nieruchomości, 
w których występuje element niejasnej sytuacji prawnej, powodujący istotny wzrost ryzyka dla obu stron takiej transakcji. Proponowane ubezpieczenie przenosi takie ryzyko transakcyjne 
na ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia te mogą być zawierane na bazie pokrycia wszystkich ryzyk dla danej transakcji 
lub na bazie ryzyk nazwanych, ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela do określonych zdarzeń w ramach transakcji.

Rozwiązanie to umożliwia m.in. bezproblemowy zakup nieruchomości przez deweloperów, zarządzanie aktywami i refinansowanie inwestycji przez inwestorów na rynku real estate, bezproblemowy obrót takimi aktywami przez inwestorów komercyjnych, może także służyć do upłynnienia problematycznego portfela kredytów hipotecznych, nieobsługiwanych przez klientów banku.

Nie znalazłeś tego co Cię interesuje? Bez obaw. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.
 

drogi salon

Skontaktuj się z nami