Ubezpieczenia utraty zysku

Ubezpieczenie utraty zysku tzw. BI (Business Interruption)


Obejmuje ochroną zysk brutto, który przedsiębiorstwo osiągnęłoby z tytułu prowadzonej działalności produkcyjnej lub usługowej, gdyby działalność ta nie została przerwana lub zakłócona na skutek wystąpienia zdarzenia, które spowodowało szkodę w posiadanym mieniu.

Ubezpieczenie BI zawsze uzupełnia podstawową polisę od pożaru i innych zdarzeń losowych,
bądź polisę zawartą na bazie wszystkich ryzyk.

Płynność finansowa przede wszystkim

Jak pokazują statystyki ponad 50% strat finansowych firmy, w której wystąpiła szkoda majątkowa znacznych rozmiarów, stanowią straty związane z utratą zysku w wyniku czasowego zaprzestania działalności. Stąd też firmy coraz częściej skłaniają się ku rozszerzaniu ubezpieczenia od zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, huragan czy eksplozja także w kierunku ochrony płynności finansowej. Standardowa polisa majątkowa ułatwia przedsiębiorstwu odbudowę potencjału produkcyjnego bądź usługowego, niemniej nie zabezpiecza go przed sytuacją, w której nie generuje ono zysku, w konsekwencji czego zaprzestaje wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec pracowników i kontrahentów. Sytuacja taka grozi zachwianiem pozycji rynkowej firmy, zagraża jej rentowności, jak również może doprowadzić do jej upadłości.

Badanie NFPA, dotyczy firm dotkniętych dużą szkodą majątkową

Rozszerzenie polisy podstawowej

Ubezpieczenie utraty zysku funkcjonuje zawsze jako uzupełnienie polisy od ognia i innych zdarzeń losowych, bądź polisy zbudowanej na bazie wszystkich ryzyk. Jest to o tyle istotne, iż ewentualna odpowiedzialność ubezpieczyciela odnośnie rekompensaty utraconego zysku będzie miała miejsce tylko wówczas, kiedy zaistniała szkoda będzie mieścić się w zakresie odpowiedzialności odnoszącym się do podstawowej polisy. Ponadto, by można dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela, szkoda powodująca utratę zysku musi wystąpić w okresie ubezpieczenia, na który udzielono firmie podstawowej ochrony (przeważnie wynosi on 12 miesięcy). Różnie natomiast kształtują się maksymalne okresy odszkodowawcze oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe (zwykle jest to okres niedłuższy niż rok). Mają one pierwszorzędne znaczenie dla dotkniętego zdarzeniem losowym przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca decydując się na ubezpieczenie BI musi rozstrzygnąć, jak długo potrwa przysłowiowe „wychodzenie z dołka”, biorąc pod uwagę zmienne takie jak: czas odtworzenia konstrukcji budynków, towarzyszące temu procedury prawne, dostępność materiałów, a przy zaburzeniu procesu produkcji, również dostępność alternatywnych linii produkcji czy mocy przerobowych.

Korzyści z ubezpieczenia BI:

Utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego / usługowego
Ubezpieczenie BI pozwala pokryć koszty stałe przedsiębiorstwa, takie jak wynagrodzenia pracowników, koszty dzierżawy lub najmu magazynów, hal produkcyjnych maszyn, koszty energii, gazu.

Utrzymanie rynków zbytu towarów i usług
Ubezpieczenie BI umożliwia zakupienie towarów na rynku i dostarczenie ich swoim odbiorcom.

Utrzymanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa
Ubezpieczenie BI pozwala sfinansować ponoszone dotychczas koszty: kredytów, odsetek, ubezpieczeń.

Ubezpieczenie BI można rozszerzyć o:
  • Klauzulę dostawców/odbiorców (utrata zysku w skutek wystąpienia szkody majątkowej
  • u Kontrahentów)
  • Klauzulę braku mediów (utrata zysku w wyniku szkód w infrastrukturze przesyłowej)
  • Klauzulę ograniczonego dostępu (utrata zysku na skutek utraty / utrudnienia dostępu
  • do/z miejsca prowadzenia działalności)
  • Klauzulę kosztów rzeczoznawców (koszty poniesione z tytułu oględzin, analiz i ekspertyz przeprowadzanych przez rzeczoznawców i biegłych)
Asset or hedge fund managers look over financial charts

Skontaktuj się z nami