Polityka prywatności

Kilka słów czym jest bezpieczeństwo


Bezpieczeństwo informacji i stosowana polityka prywatności na portalu www.howdenpolska.pl oznacza, że wszystkie użyte mechanizmy zapewniają poufność informacji, gotowość wglądu do danych zawartych na portalu w każdym czasie na żądanie Użytkownika, brak możliwości zmian danych niepotwierdzonych przez Użytkownika, a także rozliczalności podejmowanych działań.

Bezpieczeństwo przesyłanych informacji

Przesyłanie informacji między komputerem użytkownika i serwerem platformy www.howdenpolska.pl  jest zabezpieczone za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych. Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną.

Stosowany certyfikat ssl daje gwarancję Użytkownikom serwisu:

 • Bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych
 • Wiarygodności tożsamości portalu
 • Zapewnienia o najwyżej jakości świadczonych usług

Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Howden Polska S.A. z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. 

Zasady polityki prywatności

Howden Polska S.A. uprzejmie zachęca do dokładnego zapoznania się z Polityką Prywatności, w której mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa (w szczególności Rozporządzenie ogólne o ochronie danych – RODO) chcielibyśmy przekazać Państwu najistotniejsze informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

W celu możliwie najdokładniejszego i najczytelniejszego przedstawienia informacji, prosimy o odnalezienie poniżej swojego statusu:

 1. Jestem już Klientem Howden Polska S.A. lub reprezentuję podmiot, który jest Klientem Howden Polska S.A. (jako pracownik/zleceniobiorca itd.).
 2. Nie jestem Klientem Howden Polska S.A.
 3. Korzystam z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.howdenpolska.pl
 1. Klauzula informacyjna dla Klientów Howden Polska S.A.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Howden Polska S.A. z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Ślusarska 7, 87-100 Toruń, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000509517, NIP: 956-00-17-851, kapitał zakładowy: 500 000 zł wpłacony w całości, adres e-poczty elektronicznej: [email protected] 

Informujemy, iż Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: [email protected]

Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzane są na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b lub art. 9 ust. 2 f RODO, w celu realizacji usług brokerskich;
 • 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania obowiązków z innych umów, w szczególności: zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług, umowy sprzedaży, umowy najmu, itd.;
 • 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia lub spełnienia innych obowiązków nałożonych na Howden Polska S.A. przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności brokerskiej;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu marketingu usług własnych, w szczególności oferowania usług brokerskich bądź innych usług;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług brokerskich lub innych umów zawartych pomiędzy Howden Polska S.A. a firmy, którą Pani/Pan reprezentuje – jeśli jest Pani/Pan przedstawicielem/pracownikiem firmy będącej Klientem Howden Polska S.A.

Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą zostać powierzone dostawcom świadczącym Administratorowi usługi wsparcia technicznego i IT (w szczególności serwisu, hostingu, udostępniania serwerów), usługi rachunkowo-księgowe, usługi wsparcia w zakresie obsługi brokerskiej, usługi prawne.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia obsługi brokerskiej (zgodnie z art.  32 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, Dz.U. z 2017 r. poz. 2486).

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f, oraz skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.

Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy dane identyfikacyjne i kontaktowe, w szczególności takie jak imię, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej, jak również dane dotyczące prowadzonej przez Panią/Pana działalności oraz inne informacje niezbędne do przygotowania oferty na świadczenie usług brokerskich.

Źródła pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pozyskaliśmy, w zależności od konkretnego przypadku, albo bezpośrednio od Pani/Pana, albo ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak strony internetowe z wykazem osób prowadzących działalność gospodarczą, Pani/Pana strona internetowa lub Biuletyn Informacji Publicznej. Dane mogły być również uzyskane od Pani/Pana pracodawcy lub osoby, która wskazała Panią/Pana jako osobę kontaktową.
 

 1. Klauzula informacyjna dla osób niebędących Klientami Howden Polska S.A.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Howden Polska S.A. z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Ślusarska 7, 87-100 Toruń, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000509517, NIP: 956-00-17-851, kapitał zakładowy: 500 000 zł wpłacony w całości, adres e-poczty elektronicznej: [email protected] 

Informujemy, iż Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: [email protected]

Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy z Howden Polska S.A. Podstawa prawna przetwarzania danych zależy od tego, z czyjej inicjatywy może dojść do zawarcia tej umowy:

 • jeżeli to Pani/Pan zgłosiła/zgłosił się do Howden Polska S.A. w celu nawiązania współpracy i zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • jeżeli to Howden Polska S.A. wystąpiła do Pani/Pana z propozycją nawiązania współpracy i zawarcia umowy, prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest proponowanie potencjalnym Klientom możliwości zawarcia umowy oraz oferowania swoich usług, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą zostać powierzone dostawcom świadczącym Administratorowi usługi wsparcia technicznego i IT (w szczególności serwisu, hostingu, udostępniania serwerów), usługi rachunkowo-księgowe, usługi wsparcia w zakresie obsługi brokerskiej, usługi prawne.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji i rozmów dotyczących zawarcia umowy oraz przez okres 5 lat od dnia ich zakończenia. W przypadku zawarcia umowy dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia obsługi brokerskiej (zgodnie z art.  32 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, Dz.U. z 2017 r. poz. 2486).

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f, oraz skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Howden Polska S.A.

Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy dane identyfikacyjne i kontaktowe, w szczególności takie jak imię, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej, jak również dane dotyczące prowadzonej przez Panią/Pana działalności oraz inne informacje niezbędne do przygotowania oferty na świadczenie usług brokerskich.

Źródła pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pozyskaliśmy, w zależności od konkretnego przypadku, albo bezpośrednio od Pani/Pana, albo ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak strony internetowe z wykazem osób prowadzących działalność gospodarczą, Pani/Pana strona internetowa lub Biuletyn Informacji Publicznej. Dane mogły być również uzyskane od Pani/Pana pracodawcy lub osoby, która wskazała Panią/Pana jako osobę kontaktową.
 

 1. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Formularza Kontaktowego

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Howden Polska S.A. z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Ślusarska 7, 87-100 Toruń, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000509517, NIP: 956-00-17-851, kapitał zakładowy: 500 000 zł wpłacony w całości, adres e-poczty elektronicznej: [email protected] 

Informujemy, iż Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: [email protected]

Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest kontakt z osobami zwracającymi się do Howden Polska S.A., udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania oraz oferowanie swoich usług.

Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą zostać powierzone dostawcom świadczącym Administratorowi usługi wsparcia technicznego i IT (w szczególności serwisu, hostingu, udostępniania serwerów), usługi wsparcia w zakresie obsługi brokerskiej, usługi prawne.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, nie dłużej jednak niż przez 1 rok, chyba że przepisy prawa nakładają na administratora obowiązek przechowywania danych przez dłuższy okres czasu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f, oraz skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym podanie danych oznaczonych w Formularzu Kontaktowym gwiazdką jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi przez Howden Polska S.A.