Ubezpieczenia techniczne

Z myślą o przedsiębiorstwach, działających we wszystkich sektorach gospodarki, proponujemy wyspecjalizowane ubezpieczenia techniczne skonstruowane na bazie „all risks”
 
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI)
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii (MB)
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM)
 • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI)

Produkt oferowany posiadaczom różnego typu urządzeń elektronicznych, począwszy od najpopularniejszych komputerów osobistych, a kończąc na skomplikowanych urządzeniach sterujących produkcją.

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody i straty polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia. Umowa ubezpieczenia może dotyczyć nie tylko własnego sprzętu elektronicznego, ale również sprzętu znajdującego się w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • Komputery, elementy wyposażenia elektronicznego, sprzęt medyczny, urządzenia łączności, urządzenia nawigacyjne oraz inny sprzęt elektroniczny
 • Wymienne nośniki danych oraz koszty odtworzenia danych
 • Dodatkowe koszty działalności poniesione w następstwie szkody materialnej w sprzęcie elektronicznym

Ubezpieczenie maszyn od awarii (MB)

Produkt kierowany do posiadaczy maszyn i urządzeń mechanicznych, które są na stałe zainstalowane w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia w czasie eksploatacji, podczas spoczynku,
w czasie remontu i konserwacji, jak również podczas przemieszczania na terenie miejsca ubezpieczenia, stanowiące własność ubezpieczającego lub znajdujące się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem objęta jest awaria maszyn produkcyjnych wszelkiego typu (użytkowanych zgodnie
z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) powstała m.in.
w następstwie:

 • Niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń – tj. nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora itp.
 • Wady odlewniczej, materiałowej, oraz błędów konstrukcyjnych, montażowych
 • Wybuchu fizycznego, rozerwania wskutek siły odśrodkowej
 • Niewłaściwych parametrów prądu zasilania, przepięcia i innych skutków pośredniego uderzenia pioruna

Ubezpieczenie nie obejmuje następstw szkód mających swoją przyczynę poza maszyną np. powódź, deszcz nawalny, itp. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia o ubezpieczenie utraty zysku firmy, jako następstwa ubezpieczonej awarii (MLoP).

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM)

Ubezpieczenie kierowane przede wszystkim do właścicieli maszyn i urządzeń budowlanych, które przemieszczają się na placu budowy lub pomiędzy różnymi miejscami realizacji kontraktów budowlanych.

Obejmuje uszkodzenie lub utratę maszyny w następstwie szkód mających swoją przyczynę poza maszyną, kradzieży oraz następstwa szkód będących wynikiem awarii wewnętrznej maszyny, jeżeli doszło do szkody w jej zewnętrznych elementach w tym m.in. szkody spowodowane przez błędy
w obsłudze powodujące np. kolizje z innymi maszynami na placu budowy, wpadnięcie do wykopu
oraz przewrócenie się maszyny.

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia budowlane oraz sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy w czasie eksploatacji, podczas składowania oraz przemieszczania na terenie budowy. Ochrona może zostać dodatkowo rozszerzona na transport ww. mienia na terenie Polski.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych, a w szczególności: inwestorom, wykonawcom, podwykonawcom, producentom, dostawcom montowanych urządzeń oraz instalacji, instytucjom finansującym.

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia stanowiącego przedmiot prac kontraktowych, w mieniu otaczającym należącym do inwestora, w mieniu będącym w pieczy i pod kontrolą wykonawcy, a także w sprzęcie, zapleczu i maszynach budowlanych.

Ubezpieczenie może również obejmować odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych podmiotów (wszystkich podmiotów realizujących ubezpieczone prace) w związku ze szkodami osobowymi lub rzeczowymi, jakie powstaną w związku z realizacją ubezpieczonych prac.

Dodatkowo możliwe jest uzyskanie ochrony dla utraty spodziewanego zysku inwestora jako następstwa ubezpieczonej szkody rzeczowej.

Cars on an automated production line

Skontaktuj się z nami