Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

OC Przedsiębiorców 


To ubezpieczenie skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę prawną wykonywania działalności. Ubezpieczenie OC Przedsiębiorcy przenosi na ubezpieczyciela (do wysokości sumy gwarancyjnej przyjętej w umowie) odpowiedzialność finansową za szkody rzeczowe i osobowe doznane przez osoby trzecie, a spowodowane działalnością przedsiębiorstwa objętego ochroną ubezpieczeniową.

Chcąc sprostać konkurencji, wykaż się odpowiedzialnością

W ostatnich latach ubezpieczenie OC Przedsiębiorców stało się standardem. Polskie firmy rozwijając swoją działalność i zdobywając zagraniczne rynki, zrozumiały, iż kwestia ubezpieczenia ryzyk związanych z ich działalnością jest warunkiem koniecznym odniesienia sukcesu, zdobycia zaufania klientów i partnerów biznesowych. W kontaktach między przedsiębiorcami pytanie o posiadaną polisę OC stało się niemal powszechną procedurą towarzyszącą zawieraniu kontraktu.

Dlatego chcąc sprostać konkurencji rynkowej należy wykazać się daleko idącą zapobiegliwością, wyrażoną najlepiej w umiejętnie przygotowanej umowie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

Chroń swoją firmę

Ubezpieczenie OC Przedsiębiorców zabezpiecza zasadniczo dwie sfery działalności przedsiębiorstwa.

Pierwszą jest sfera kontraktowa, dotycząca relacji z partnerami biznesowymi. Posiadana polisa OC chroni firmę przed ewentualnymi roszczeniami jej kontrahentów, dotyczącymi szkód spowodowanych niewywiązaniem lub nienależytym wywiązaniem się z zobowiązań umownych.

Druga sfera dotyczy szkód spowodowanych podmiotom poza obszarem kontraktu, czyli osobom prywatnym i firmom, nie związanym z przedsiębiorcą umową. Chodzi o szkody rzeczowe 'w mieniu' 
i osobowe 'nieumyślne spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia osoby trzeciej'.

Dodatkowo ubezpieczenie OC Przedsiębiorców obejmuje nie tylko szkodę, ale również negatywne jej następstwa, co znacznie wydłuża okres realnej ochrony ubezpieczeniowej. Ma to o tyle istotne znaczenie, że roszczenia odszkodowawcze ze względu na swoją specyfikę mogą być znacznie przesunięte w czasie (zgodnie z kodeksowymi terminami przedawnień). Dobrze przygotowana polisa OC jest więc najlepszym sposobem na uniknięcie kłopotów w przyszłości i przerzucenie ewentualnych kosztów roszczeń odszkodowawczych na towarzystwa ubezpieczeniowe.

Uwolnij się od ryzyka

Przykłady zdarzeń, które mogą powodować odpowiedzialność Przedsiębiorcy:

 • Szkody spowodowane przeniesieniem się ognia z pożaru fabryki na pobliskie zabudowania mieszkalne i usługowe
 • Szkody spowodowane przez elementy konstrukcji, budowli, maszyn wchodzących w skład przedsiębiorstwa
 • Szkody powstałe w sieciach przesyłowych (np. elektrycznych, czy wodnokanalizacyjnych)
  wskutek prowadzania prac instalatorskich
 • Szkody spowodowane wadliwością produktu wprowadzonego do obrotu
 • Szkody wynikające z niedotrzymania warunków kontraktu


Polisa OC Przedsiębiorcy, jest nie tylko gwarancją zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych,
ale także gwarancją skutecznej ochrony prawnej. Umowy OC przewidują, że to ubezpieczyciele pokrywają koszty postępowań sądowych, mediacji, postępowań pojednawczych, jak również koszty udziału rzeczoznawcy.

Ponadto w większości przypadków to firmy ubezpieczeniowe biorą na siebie ciężar rzeczywistej obrony przed roszczeniami. Wyposażone w profesjonalną obsługę prawną, mogą znacznie skuteczniej uwolnić się od odpowiedzialności, równocześnie uwalniając od niej ubezpieczonego Przedsiębiorcę.

Zadbaj o właściwy zakres ubezpieczenia

Wiele firm ubezpieczeniowych, oferując ubezpieczenie OC Przedsiębiorcy, wyłącza z podstawowej oferty poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe. Dlatego ważne jest, by decydując się na zawarcie ubezpieczenia OC, umiejętnie dostosować zakres ochrony ubezpieczeniowej do profilu prowadzonej przez Przedsiębiorcę działalności. 


Przykładowe produkty, o które można rozszerzyć ubezpieczenie OC Przedsiębiorcy:
 • OC podwykonawców
  Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone przez jego podwykonawców,
  w związku z wykonywaniem powierzonych im prac, usług lub innych czynności
 • OC za szkody w przedmiotach ruchomych znajdujących się w pieczy lub pod kontrolą
  Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w mieniu (nie będącym jego własnością), które przyjął w posiadanie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • OC pracodawcy
  Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody doznane przez pracowników, będące następstwem wypadków przy pracy
 • OC za produkt 
  Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody osób trzecich, powstałe w związku
  z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego
General liability insurance cover

Skontaktuj się z nami