Branża Budowlana

Branża Budowlana jest to pojęcie bardzo szeroko rozumiane, a jej specyfika powoduje konieczność wdrażania dedykowanych rozwiązań ubezpieczeniowych. Do branży budowlanej zalicza się:


Budownictwo inżynieryjne

 •  Budownictwo drogowo-mostowe
 •  Budownictwo wodno-kanalizacyjne
 •  Kompleksowe budownictwo na terenach przemysłowych
 •  Budownictwo sportowo-rekreacyjne

Budownictwo niemieszkaniowe

 • Budowa biurowców
 • Budowa budynków handlowych, usługowych
 • Budowa obiektów administracji publicznej
 • Budowa obiektów przemysłowych i magazynowych

Budownictwo mieszkaniowe

 •  Budowa domów jednorodzinnych
 •  Budowa budynków o dwóch lub wielu mieszkaniach
 •  Budowa budynków zbiorowego zamieszkania

Każda z wyżej wymienionych pozycji posiada w sobie element ryzyka. Instrumentami finansowymi jakie firmy z branży budowlanej mogą wykorzystać w celu zabezpieczania własnych interesów są ubezpieczenia finansowe – tzw. gwarancje ubezpieczeniowe.

Ubezpieczeniowe gwarancje to ubezpieczenia będące pisemnym zobowiązaniem ubezpieczyciela do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej sumy gwarancyjnej, na wypadek gdyby ubezpieczający nie wypełnił swoich zobowiązań wynikających z umowy.

W zależności od zapotrzebowania możliwe jest uzyskanie gwarancji następujących rodzajów:
 

Gwarancja przetargowa – wadialna

Przeznaczona jest dla firm startujących w przetargach, które aby mogły uczestniczyć w postępowaniu muszą wpłacić wadium. Dokument gwarancji wadium zastępuje wpłacaną gotówkę.

Zaletą gwarancji przetargowych jest w szczególności fakt, że firma nie zamraża własnych środków finansowych, przez co umożliwia sobie uczestnictwo w większej liczbie przetargów. 
Ponadto posiadanie takiej gwarancji zwiększa wiarygodność firmy.

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu (należytego wykonania kontraktu)

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu w wielu wypadkach jest warunkiem zawarcia kontraktu.  
W celu zapobieżenia mrożeniu własnych środków finansowych, które można by przeznaczyć na finansowanie realizacji kontraktu – firmy mogą złożyć ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania kontraktu. Tego typu gwarancja jest pisemnym zobowiązaniem ubezpieczyciela do spełnienia świadczenia pieniężnego do wysokości określonej sumy gwarancyjnej na rzecz zamawiającego, w sytuacji gdy wykonawca kontraktu, nie wypełniła swojego zobowiązania.

Gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek 

Gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek zastępuje kwotę, która musi być wpłacona przez wykonawcę robót po dokonaniu odbioru końcowego prac i pozostawiona na okres gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Ubezpieczyciel gwarantuje więc wypłatę, jeżeli firma, przez okres udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady nie usunie wad i usterek powstałych po odbiorze końcowym.

Podsumowując  - gwarancje ubezpieczeniowe minimalizują ryzyko niezrealizowania umowy, zwiększają płynność finansową firmy, a co za tym idzie zwiększają zyskowność firmy. Gwarancja ubezpieczeniowa jest zabezpieczeniem korzystnym dla obu stron. Z jednej strony stanowi potwierdzenie wiarygodności zlecającego gwarancję, a z drugiej beneficjentowi gwarancji daje pewność zaspokojenia roszczenia zabezpieczonego gwarancją.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych, a w szczególności: inwestorom, wykonawcom, podwykonawcom, producentom, dostawcom montowanych urządzeń oraz instalacji, instytucjom finansującym.

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia stanowiącego przedmiot prac kontraktowych, w mieniu otaczającym należącym do inwestora, w mieniu będącym w pieczy i pod kontrolą wykonawcy, a także w sprzęcie, zapleczu oraz maszynach budowlanych.

Ubezpieczenie może również obejmować odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych podmiotów (wszystkich podmiotów realizujących ubezpieczone prace) w związku ze szkodami osobowymi lub rzeczowymi, jakie powstaną w związku z realizacją ubezpieczonych prac.

Dodatkowo możliwe jest uzyskanie ochrony dla utraty spodziewanego zysku inwestora jako następstwa ubezpieczonej szkody rzeczowej.


Nie znalazłeś tego co Cię interesuje? Bez obaw. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.
 

Architecture

Skontaktuj się z nami