Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mienia

To ubezpieczenie, które chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku w wyniku pożaru, kradzieży lub innych zdarzeń spowodowanych żywiołami lub wypadkami.

Ubezpieczeniem mogą być objęte budynki, budowle, maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, mienie pracownicze, gotówka, mienie osób trzecich oraz inne wskazane w umowie ubezpieczenia.

W ramach działu II ubezpieczeń majątkowych proponujemy następujące rodzaje ubezpieczeń:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Zakres ubezpieczenia może obejmować szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego
 • huraganu,
 • powodzi
 • gradu,
 • deszczu nawalnego, śniegu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, ubytek, zabór, zniszczenie, zaginięcie ubezpieczonego mienia na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Zakres pokrycia typu all risks tj. od wszystkich ryzyk nie wyłączonych wyraźnie w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Zakres ubezpieczenia obejmuje nagłe i niezależne od woli przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego sprzętu. Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny. Ubezpieczeniu mogą również podlegać także nośniki danych i dane na nich zawarte.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego na skutek wystąpienia takich zdarzeń jak:

 • niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyn,
 • zmiany napięcia zasilania,
 • zaniku napięcia,
 • uszkodzenia izolacji,
 • zwarcia (spięcia)
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk

Zakres ochrony obejmuje nagłe i niezależne od woli przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego mienia.

Ubezpieczenie utraty zysku wskutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem mienia od zdarzeń losowych

Zakres ochrony może obejmować utratę zysku na skutek wystąpienia jednego z wymienionych poniżej zdarzeń losowych: 

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • wybuchu i upadku statku powietrznego, 
 • powódź,
 • huragan,
 • deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu,  trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawinę, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych,
 • zalanie
 • lub w zakresie all risks (zdarzenia o nagłym, niespodziewanym charakterze i niezależnym od woli Ubezpieczającego, które nie zostało wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej)

Skontaktuj się z nami