Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

Rozumiejąc mechanizmy działania branży FMCG i zagrożenia związane z funkcjonowaniem na rynku proponujemy poniższe rozwiązania ubezpieczeniowe:


Ubezpieczenia mienia

To ubezpieczenie, które chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku w wyniku pożaru, kradzieży lub innych zdarzeń spowodowanych żywiołami lub wypadkami.

Ubezpieczeniem mogą być objęte budynki, budowle, maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, mienie pracownicze, gotówka, mienie osób trzecich oraz inne wskazane w umowie ubezpieczenia.

W ramach działu II ubezpieczeń majątkowych proponujemy następujące rodzaje ubezpieczeń:

  • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem mienia od zdarzeń losowych

Ubezpieczenie OC przedsiębiorców

To ubezpieczenie skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę prawną wykonywania działalności. Ubezpieczenie OC Przedsiębiorcy przenosi na ubezpieczyciela (do wysokości sumy gwarancyjnej przyjętej w umowie) odpowiedzialność finansową za szkody rzeczowe i osobowe doznane przez osoby trzecie, a spowodowane działalnością przedsiębiorstwa objętego ochroną ubezpieczeniową.

Chroń swoją firmę

Ubezpieczenie OC Przedsiębiorców zabezpiecza zasadniczo dwie sfery działalności przedsiębiorstwa.

Pierwszą jest sfera kontraktowa, dotycząca relacji z partnerami biznesowymi. Posiadana polisa OC chroni firmę przed ewentualnymi roszczeniami jej kontrahentów, dotyczącymi szkód spowodowanych niewywiązaniem lub nienależytym wywiązaniem się z zobowiązań umownych.

Druga sfera dotyczy szkód spowodowanych podmiotom poza obszarem kontraktu, czyli osobom prywatnym i firmom, nie związanym z przedsiębiorcą umową. Chodzi o szkody rzeczowe 'w mieniu' i osobowe 'nieumyślne spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia osoby trzeciej'. Dodatkowo ubezpieczenie OC Przedsiębiorców obejmuje nie tylko szkodę, ale również negatywne jej następstwa, co znacznie wydłuża okres realnej ochrony ubezpieczeniowej. Ma to o tyle istotne znaczenie, że roszczenia odszkodowawcze ze względu na swoją specyfikę mogą być znacznie przesunięte w czasie (zgodnie z kodeksowymi terminami przedawnień). Dobrze przygotowana polisa OC jest więc najlepszym sposobem na uniknięcie kłopotów w przyszłości i przerzucenie ewentualnych kosztów roszczeń odszkodowawczych na towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia dla franczyzobiorców

Jednym z kluczowych elementów kompleksowego programu ubezpieczeniowego jest objęcie ubezpieczeniem mienia własnego franczyzobiorcy jego odpowiedzialności cywilnej oraz życia i zdrowia. Są to kluczowe elementy z punktu widzenia zachowania ciągłości działalności właściciela franczyzy.

Nie znalazłeś tego co Cię interesuje? Bez obaw. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.
 

osoba korzystająca z karty kredytowej do zakupu

Skontaktuj się z nami