Szpitale i placówki medyczne

Ubezpieczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Podmioty, do których skierowane jest ubezpieczenie:

  • Szpitale
  • Przychodnie
  • Indywidualne Praktyki Lekarskie
  • Lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

Propozycje ubezpieczeniowe dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Głównym, obowiązkowym komponentem tego pakietu jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r. poz. 1729).

Dobrowolne ubezpieczenie OC z klauzulą nadwyżkową

Aby wypełnić luki w ochronie ubezpieczeniowej i jednocześnie podnieść ją na wyższy poziom należy rozważyć zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, koniecznie wraz ze specjalną klauzulą nadwyżkową. Umowy tego typu zawierane są na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.) poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Są to specjalnie dedykowane dla tej grupy podmiotów umowy ubezpieczenia OC.
Możliwe Sumy Gwarancyjne dostępne w tego rodzaju umowach opiewają maksymalnie na kwoty 1 000 000,00 PLN lub 2 000 000,00 PLN, w zależności od rodzaju podmiotu leczniczego.

Klauzula związana z naruszeniem praw pacjenta

Zarówno obowiązkowe jak i dobrowolne ubezpieczenie OC standardowo nie obejmuje ryzyka związanego z naruszeniem praw pacjenta. Praktyka ostatnich lat pokazuje, że ten element nabiera coraz większego znaczenia, stąd należy zadbać o rozszerzenie zakresu o stosowną klauzulę.

Ryzyko utraty danych

Jeszcze innym elementem jest ryzyko związane z utratą danych – również tych wrażliwych, z systemu informatycznego Podmiotu Leczniczego. W tym przypadku należy rozważyć zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia – tak zwanej umowy „Cyber risk”.

Ochrona badań klinicznych

W dobie szybkiego rozwoju nauk medycznych nie bez znaczenia jest również ochrona w zakresie badań klinicznych i wszystkich związanych z nimi podmiotów jak i osób.

Jednak i te ubezpieczenia nie pokrywają swoim zakresem wszystkich aspektów OC związanych z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Dopełnieniem pakietu ubezpieczeń OC Podmiotów Leczniczych powinno być tak zwane ogólne, dobrowolne ubezpieczenie OC. To ubezpieczenie można rozszerzyć o szereg klauzul związanych na przykład z odpowiedzialnością pracodawcy za wypadki przy pracy, leasingobiorcy czy najemcy lokalu. Przytoczone powyżej przykłady oczywiście nie wyczerpują wszystkich możliwości i należy je traktować jedynie jako przykładowe.

Ubezpieczenie ruchomości Podmiotów Leczniczych

Ubezpieczenie nieruchomości Podmiotów leczniczych wraz z przyległym otoczeniem i wyposażeniem

Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych w Placówkach Medycznych

(pojazdy dostawcze, specjalistyczne, do przewozu leków, pojazdy służące do transportu personelu medycznego, wyspecjalizowane ambulanse)

Ubezpieczenie Medyczne dla Pracowników

Pracownicze programy emerytalne

Grupowe ubezpieczenie na życie dedykowane pracownikom, współpracownikom oraz członkom ich rodzin

Uczestniczymy na każdym etapie postępowania przetargowego w ramach prawa zamówień publicznych oraz prowadzimy postępowania w imieniu naszych klientów!

Mamy doświadczenie nie tylko w zawieraniu tego typu umów ubezpieczenia, ale przede wszystkim w likwidacji roszczeń z zakresu umów odpowiedzialności cywilnej.


Nie znalazłeś tego co Cię interesuje? Bez obaw. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.
 

Doctor in green scrubs

Skontaktuj się z nami