Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σχετικά με εμάς

Στην παρούσα δήλωση απορρήτου, οι λέξεις «εμείς» ή «εμάς/μας» ή «η/της/στην Howden» αφορούν την εταιρεία υπό την επωνυμία Howden Hellas Insurance and Reinsurance Brokers S.A., συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της. Οι λέξεις «εσείς» ή «εσάς/σας» απευθύνονται στο άτομο του οποίου τα προσωπικά
δεδομένα δύνανται να υποβληθούν ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από κάποιον συμμετέχοντα στην ασφαλιστική αγορά (μπορεί να είστε ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος, ο ενάγων ή άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται σε κάποια απαίτηση ή σχετίζεται με κάποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

Ασφάλιση είναι η ομαδοποίηση και ο επιμερισμός του κινδύνου, με σκοπό την παροχή προστασίας σε περίπτωση ανάγκης. Είμαστε αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση του γενικού κλάδου ασφάλισης και κατανοούμε τη σημασία της διατήρησης της ιδιωτικότητάς σας, της διαφύλαξης των προσωπικών σας πληροφοριών και της συμμόρφωσης με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Η παρούσα δήλωση περιγράφει τις προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς, τους λόγους χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών και, γενικότερα, τις πρακτικές που τηρούμε και τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε απο εσάς;

Προκειμένου να παρέχουμε ασφαλιστικές προσφορές, ασφαλιστήρια συμβόλαια ή/και να εξετάζουμε οποιεσδήποτε αξιώσεις ή καταγγελίες, απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και μπορεί να περιλαμβάνουν:

Είδη προσωπικών δεδομένωνΣτοιχεία
Ατομικά στοιχείαΌνομα, διεύθυνση, άλλα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικοί αριθμοί), φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα, εργοδότης, θέση εργασίας και  οικογενειακές πληροφορίες
Στοιχεία αναγνώρισηςΑριθμοί αναγνώρισης που εκδίδονται από κυβερνητικούς οργανισμούς ή φορείς, όπως ο εθνικός αριθμός ασφάλισης, ο αριθμός του διαβατηρίου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου
Χρηματοοικονομικές πληροφορίεςΣτοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή καρτών πληρωμής, εισόδημα ή άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Στοιχεία κινδύνουΠληροφορίες σχετικά με εσάς τις οποίες πρέπει να συλλέξουμε για την αξιολόγηση του κινδύνου προς ασφάλιση και την παροχή σχετικής προσφοράς. Η ενέργεια αυτή μπορεί
να περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με την υγεία σας, ποινικές καταδίκες ή άλλες ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.
Πληροφορίες σχετικά με το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο
Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές που λαμβάνετε και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτετε
Πιστοληπτικά δεδομένα και δεδομένα για την
καταπολέμηση της απάτης
Πιστοληπτικό ιστορικό, πιστοληπτική διαβάθμιση, ποινικές κυρώσεις και ποινικά αδικήματα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με εσάς που προέρχονται από διάφορες βάσεις δεδομένων για την καταπολέμηση της απάτης
Προηγούμενες και τρέχουσες αξιώσειςΠληροφορίες σχετικά με προηγούμενες και τρέχουσες αξιώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με την υγεία σας, ποινικές καταδίκες ή άλλες ειδικές
κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκθέσεις επιτήρησης

Πηγές συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορούμε να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως:

 • από εσάς·
 • από τα μέλη της οικογένειάς σας, τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό σας·
 • από άλλους συμμετέχοντες στην ασφαλιστική αγορά, όπως μεσίτες·
 • από γραφεία παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας·
 • από βάσεις δεδομένων για την καταπολέμηση της απάτης, αποφάσεις δικαστηρίου και άλλες βάσεις δεδομένων·
 • σε περίπτωση αξίωσης, από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του έτερου μέρους της αξίωσης (ενάγων/εναγόμενος), από μάρτυρες, από εμπειρογνώμονες (συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εμπειρογνωμόνων), από δικηγόρους και από διαχειριστές για τον διακανονισμό ζημιών και τη διαχείριση περιπτώσεων ζημιών.

Λογοι επεξεργασιασ των δεδομενων σασ

Προσφορά τιμής/Εναρξη:Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας συμπεριλάβουμε στην πελατειακή μας βάση, να αξιολογήσουμε τους κινδύνους προς κάλυψη και να υπολογίσουμε την καταβολή των ασφαλίστρων. Για τον σκοπό αυτό, μπορούμε να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως μητρώο υγείας και ποινικό μητρώο, καθώς και να προβούμε σε ελέγχους για πιθανή απάτη, ελέγχους κυρώσεων, πιστοληπτικούς ελέγχους και ελέγχους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες

Διαχείριση ασφαλιστηρίου συμβολαίου:
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρέχουμε τα κατάλληλα πρότυπα εξυπηρέτησης, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις προσωπικές σας ανάγκες
και περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μαζί σας και της αποστολής ενημερώσεων σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Επεξεργασία αξιώσεων:
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τη διαχείριση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών απαιτήσεων, για την υπεράσπιση ή τη δίωξη νομικών αξιώσεων και για τη
διερεύνηση ή τη δίωξη απάτης. Η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης και η διαχείριση των ασφαλιστικών απαιτήσεων ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απαιτεί την εκ μέρους
μας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως ποινές ιατρικής φύσεως και ποινικές καταδίκες

Ανανεώσεις:
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, για την επανεκτίμηση των κινδύνων
προς κάλυψη και για την απόφαση του κατάλληλου ασφαλιστηρίου συμβολαίου/ασφαλίστρων. Για να το πράξουμε αυτό, ενδέχεται να προβούμε σε επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως ποινές ιατρικής φύσεως και ποινικές καταδίκες.

Άλλοι λόγοι:
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές ή κανονιστικές μας υποχρεώσεις.
Σημείωση: Σε περιπτώσεις επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών των δεδομένων σας, η παροχή της συγκατάθεσής σας στην εν λόγω επεξεργασία ενδέχεται να είναι απαραίτητη για εμάς
προκειμένου να επιτύχουμε τους ως άνω σκοπούς. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η απόσυρση της συγκατάθεσής
σας πρόκειται να επηρεάσει την εκ μέρους μας ικανότητα για την παροχή ασφάλισης ή την καταβολή αποζημιώσεων.

Με ποιον μοιραζόμαστε τισ προσωπικές σας πληροφορίες;

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στα τρίτα μέρη που αναφέρονται παρακάτω για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Τα τρίτα μέρη που αναφέρονται παρακάτω θα χρησιμοποιούν τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο κατόπιν δικής μας αυστηρής οδηγίας και έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την εφαρμογή ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας.

 • Ασφαλιστές, αντασφαλιστές, μεσίτες, πράκτορες·
 • Επαγγελματικοί σύμβουλοι, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών, των δικηγόρων, των φορολογικών συμβούλων και των οργανισμών πωλήσεων μέσων·
 • Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής·
 • Περιφερειακές επιτροπές, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων και των διοργανωτών εκδηλώσεων·
 • Υπεύθυνοι διεξαγωγής ερευνών·
 • Πάροχοι λογιστικού λογισμικού/συστήματος·
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες.

Κατάρτιση προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Κατά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων, μπορούμε να συγκρίνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους μέσους όρους της βιομηχανίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των μελλοντικών μέσων όρων του κλάδου. Η ενέργεια αυτή είναι γνωστή ως «κατάρτιση προφίλ» (profiling) και χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει ότι τα ασφάλιστρα αντανακλούν τον κίνδυνο. Η κατάρτιση προφίλ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες στην ασφαλιστική αγορά για την αξιολόγηση των πληροφοριών που παρέχετε με σκοπό την κατανόηση μορφών απάτης. Η λήψη αποφάσεων βασισμένη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένα μέσα διενεργείται όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με εσάς μέσω τεχνολογικών μέσων και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε κάποια απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένα μέσα

Διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο και για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά. Συγκεκριμένα, για όσο διάστημα υπάρχει η πιθανότητα είτε εσείς είτε εμείς να επιθυμούμε να προβάλουμε νομικές αξιώσεις δυνάμει της εν λόγω ασφάλισης ή όταν καλούμαστε να προβούμε στην τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων για νομικούς ή κανονιστικούς λόγους.

Σε περίπτωση που υποβάλετε κάποια αίτηση ασφάλισης η οποία δεν γίνει αποδεκτή, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για διάστημα ενός έτους από την υποβολή.

Για την Howden Cyprus Insurance and Reinsurance Brokers Ltd: παρακαλώ σημειώστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Κύπρου αλλά εντός του ΕΟΧ.

Διεθνείς μεταφορές

Μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε συμμετέχοντες στην ασφαλιστική αγορά ή σε συνεργάτες ή υπεργολάβους τους που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Αυτές οι μεταφορές θα γίνονται πάντα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR)

Τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες
Με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών εξαιρέσεων, δικαιούστε να δείτε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διαθέτουμε σχετικά με εσάς και να ζητήσετε λεπτομέρειες για με τον τρόπο χρήσης τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν γνωστοποιήσεων που έχουν γίνει. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες. Συνήθως δεν υπάρχει χρέωση για την παροχή αυτής της δυνατότητας

Δικαίωμα διόρθωσης
Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς είναι αξιόπιστες και τόσο ακριβείς και πλήρεις όσο απαιτεί η
προβλεπόμενη χρήση τους. Παρόλα αυτά, μπορείτε να μας ζητήσετε να προβούμε στην επικαιροποίησή τους ή σε τυχόν τροποποίηση σε περίπτωση ανακριβειών στις πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβούμε σε επικαιροποίηση ή τροποποίηση των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης
Έχετε το δικαίωμα απόσυρσης οποιασδήποτε συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
Έχετε το δικαίωμα μη συμμόρφωσης με κάποια απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένα μέσα, εάν αυτή παράγει νομικά αποτελέσματα εναντίον σας ή σας θίγει σε σημαντικό βαθμό με παραπλήσιο τρόπο.

Άλλα δικαιώματα
Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε από εμάς:

 • τη διαγραφή τυχόν προσωπικών πληροφοριών για τις οποίες δεν υπάρχει πλέον νομική βάση για την επεξεργασία τους·
 • την προβολή αντίρρησης σε οποιαδήποτε επεξεργασία στηριζόμενη σε έννομα συμφέροντα, εκτός αν ο λόγος για τη διενέργεια της εν λόγω επεξεργασίας υπερισχύει κάθε επιφύλαξης των δικαιωμάτων σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων·
 • την παροχή σε εσάς ή σε άλλο πάροχο ενός αντιγράφου των προσωπικών πληροφοριών που μας έχετε παράσχει, και
 • τον περιορισμό του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά τη διερεύνηση κάποιας καταγγελίας

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, επικοινωνήστε με την Howden Hellas S.A. στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω.

Cookies

Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Δίνει τη δυνατότητα στον ιστότοπο να θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (όπως σύνδεση, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις προβολής) για μια χρονική περίοδο, οπότε δεν χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά όποτε επιστρέφετε στον ιστότοπο ή περιηγηθείτε από τη μία σελίδα στην άλλη.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Με τη χρήση cookies, μπορούμε να σας διευκολύνουμε να κάνετε πολλά πράγματα, όπως η διαχείριση των λογαριασμών σας, των πολιτικών σας ή των στοιχείων σύνδεσης και η υποβολή αιτήσεων για προϊόντα και υπηρεσίες. Τα cookies μπορούν επίσης να μας επιτρέψουν να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, ώστε να σας εμφανίζουμε υπηρεσίες ή διαφημίσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies, διαβάστε την ειδική σελίδα μας για την πολιτική μας για τα cookies. Από εκεί μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους τρίτων μερών. Η Howden Hellas S.A. δεν ελέγχει αυτούς τους ιστοτόπους και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές/πολιτικές ασφαλείας που εφαρμόζουν.

Δικαίωμα προσφυγής

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με τον χειρισμό των προσωπικών σας πληροφοριών, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα κάτωθι στοιχεία:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Howden Hellas Insurance and Reinsurance Brokers S.A. - PART OF THE HOWDEN BROKING GROUP
Κηφισίας 1, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Email: [email protected]
Τηλ.: 210 339 0354

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, από την απάντησή μας σε οποιαδήποτε άσκηση των δικαιωμάτων σας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον νόμο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Ενημερώσεις πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 και την ελληνική νομοθεσία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 25/5/2018. Δύναται να υποβληθεί σε μελλοντικές ενημερώσεις. Όλες οι αλλαγές θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο και η ημερομηνία αναθεώρησης θα σημειώνεται στο όνομα του αρχείου του.