Aνθρώπινα Δικαιώματα & Σύγχρονη Πολιτική Ενάντια στη Δουλεία

Θεμελιωδη ανθρωπινα δικαιωματα & κοινωνικεσ αρχεσ

Ο Όμιλος Howden υιοθετεί τα ακόλουθα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα & Κοινωνικές Αρχές:

1. Αναγνωρίζει και σέβεται την πολιτισμική, κοινωνική, πολιτική και νομοθετική διαφορετικότητα των εθνών και των κοινωνιών και δεσμεύεται να συνεχίσει να προάγει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του


2. Αναγνωρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, μέσα στο πλαίσιο των εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων και των υφιστάμενων συμφωνιών και τάσσεται υπέρ της συνεργασίας με βάση ανοιχτό και εποικοδομητικό κοινωνικό διάλογο με σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με τους νόμιμα εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων, με στόχο το αμοιβαίο όφελος


3. Τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης κάθε μορφής καταναγκαστικής εργασίας, διακίνησης ανθρώπων και σύγχρονης δουλείας


4. Δεσμεύεται να συμβάλει στην προσπάθεια για την κατάργηση της παιδικής εργασίας και εγγυάται ότι, κατά την πρόσληψη στον όμιλο Howden, τηρείται το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της κάθε χώρας


5. Απορρίπτει κάθε μορφή διακρίσεων στο χώρο εργασίας και δηλώνει υπέρ της προώθησης των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας όλων των εργαζομένων όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, τις ικανότητες και τον σεξουαλικό προσανατολισμό


6. Δεσμεύεται να αντιμετωπίζει όλους τους εργαζομένους με σεβασμό, χωρίς να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μορφή σωματικής τιμωρίας, ψυχολογικού ή σωματικού καταναγκασμού, κατάχρησης ή παρενόχλησης, ή την απειλή τέτοιας συμπεριφοράς


7. Σέβεται το δικαίωμα της εύλογης συμβατικής αμοιβής, σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική αγορά εργασίας, παρέχοντας κατ’ ελάχιστον τον κατώτατο μισθό που προβλέπει ο νόμος, και εγγυάται την τήρηση των αντίστοιχων εθνικών νόμων σχετικά με τα ωράρια εργασίας και τη χορήγηση κανονικής άδειας με αποδοχές


8. Υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και του Ομίλου, προκειμένου να επιτύχει διαχρονικά υψηλά επίπεδα απόδοσης και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και ταυτόχρονα δίνει έμφαση και προάγει την προσωπική ευθύνη που έχουν οι εργαζόμενοι να διατηρούν και να βελτιώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας τους,


9. Αντιμετωπίζει την υγεία των εργαζομένων ως ύψιστο αγαθό και επιδιώκει την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του, διασφαλίζοντας κατ’ ελάχιστο τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα υγείας και ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις του και υποστηρίζοντας την περαιτέρω εξέλιξη αυτών προς βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος,


10. Δεσμεύεται, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση των θετικών επιπτώσεων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύγχρονη Πολιτική Ενάντια στη Δουλεία

H δουλεία αποτελεί εγκληματική ενέργεια και παραβίαση των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σήμερα ο όρος δουλεία εμπεριέχει πολλές μορφές αποστέρησης της ελευθερίας, μεταξύ των οποίων η σκλαβιά, η υποχρεωτική ή/και καταναγκαστική εργασία και η σωματεμπορία. Κοινός παρονομαστής είναι η αφαίρεση την ελευθερίας ενός ατόμου από κάποιο άλλο, με στόχο την εκμετάλλευσή του για προσωπικό ή οικονομικό όφελος.

Οι εταιρίες Howden έχουν μηδενική ανοχή σε όλες τις μορφές της σύγχρονης δουλείας και δεσμευόμαστε να λειτουργούμε με ήθος και ακεραιότητα στο πλαίσιο όλων των επαγγελματικών μας συναλλαγών και σχέσεων και να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε αποτελεσματικές διαδικασίες και ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν φαινόμενα σύγχρονης δουλείας ούτε στον δικό μας οργανισμό, αλλά ούτε και στους τρίτους, ή στους προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Επιπλέον δεσμευόμαστε ότι το επιχειρησιακό μας μοντέλο και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την σύγχρονη δουλεία χαίρουν απόλυτης διαφάνειας, έχουν γνωστοποιηθεί σε όλους τους προμηθευτές μας και, σε κάθε περίπτωση, υπηρετούν με συνέπεια τις υποχρεώσεις μας, όπως αυτές καθορίζονται από την Σύγχρονη νομοθεσία περί Δουλείας. [Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Παράνομης ∆ιακίνησης Προσώπων, ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών που συμπληρώνει τη Σύμβαση κατά του ∆ιεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος (2000) και  Συμβάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Νο. 138 για το ελάχιστο όριο ηλικίας στην απασχόληση (1973) και Νο. 182 για την Εξάλειψη και Άμεση ∆ράση κατά των Χείριστων Μορφών Παιδικής Εργασίας (1999)]

Αναμένουμε από όλους τους συνεργάτες μας, προμηθευτές, υπεργολάβους και άλλους συνεργαζόμενους φορείς την ανάλογη δέσμευση, ενώ στο πλαίσιο των συμφωνητικών συνεργασίας θα περιλαμβάνονται, από εδώ και στο εξής, συγκεκριμένες απαγορεύσεις σχετικά με την καταναγκαστική και/ή την υποχρεωτική εργασία, τη σωματεμπορία, καθώς και οποιονδήποτε – ενήλικο ή ανήλικο – κρατείται σε συνθήκες σκλαβιάς ή δουλείας και θεωρούμε αναγκαίο οι προμηθευτές μας να απαιτήσουν, με τη σειρά τους, από τους δικούς τους προμηθευτές να δεσμευτούν αναλόγως.

Η πολιτική αυτή αφορά σε όλα τα άτομα που εργάζονται στις εταιρίες Howden, καθώς και σε όσους εργάζονται για λογαριασμό μας, με οποιαδήποτε ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων όλων των βαθμίδων, των διευθυντών, των στελεχών, των πρακτόρων, των μεσιτών, των εργολάβων, των εξωτερικών συμβούλων, των εκπροσώπων τρίτων και γενικότερα του συνόλου των συνεργατών.

Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί τμήμα της σύμβασης εργασίας κανενός εκ των υπαλλήλων μας και έχουμε τη δυνατότητα να το τροποποιούμε ανά πάσα στιγμή.

Ευθύνη για την τήρηση της Σύγχρονης Πολιτικής Ενάντια στη Δουλεία

Οι εταιρίες Howden φέρουν την ευθύνη για την τήρηση αυτής της Πολιτικής και τη διασφάλιση της ευθυγράμμισής της με τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις μας, καθώς και τις υποχρεώσεις όλων όσων βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας.

Οι εταιρίες Howden φέρουν πρωτίστως την ευθύνη της καθημερινής εφαρμογής της Σύγχρονης Πολιτικής Ενάντια στη Δουλεία, του ελέγχου της αποτελεσματικότητάς της, της διαχείρισης των ερωτήσεων σχετικά με αυτήν και της διενέργειας τακτών εσωτερικών ελέγχων και διαδικασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των μέτρων που έχουν ληφθεί. 

Τα διευθυντικά στελέχη όλων των βαθμίδων φέρουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι όλοι οι υφιστάμενοί τους έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο και τους στόχους αυτής της Πολιτικής, ότι συμμορφώνονται με αυτή και ότι εκπαιδεύονται επαρκώς και συστηματικά στο ζήτημα της Σύγχρονης Πολιτικής για τη Δουλεία σε σχέση με την αλυσίδα τροφοδοσίας.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να σχολιάσει τη Σύγχρονη Πολιτική Ενάντια στη Δουλεία και να προτείνει τρόπους βελτίωσής της. Απόψεις, σχόλια, υποδείξεις και ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στον (στους) Διευθύνοντες Συμβούλους.

Συμμόρφωση

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει, έχει κατανοήσει και συμμορφώνεστε με την παρούσα Πολιτική Ενάντια στη Δουλεία.

Η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αναφορά περιστατικών Δουλείας σε οποιοδήποτε τμήμα της αλυσίδας τροφοδοσίας, αποτελεί ευθύνη όλων όσων εργάζονται ή ελέγχονται ή συνεργάζονται με τις εταιρίες Howden Hellas.

Επιπροσθέτως, απαιτείται από εσάς να αποφεύγετε κάθε είδους δραστηριότητα η οποία μπορεί να οδηγήσει ή να προκαλέσει σε καταστρατήγηση αυτής της Πολιτικής.

Είναι υποχρέωσή σας να ενημερώσετε τον Προϊστάμενό σας ή ένα από τα Διευθυντικά Στελέχη, όσο πιο άμεσα γίνεται, εάν έχετε λόγους να θεωρείτε ότι έχει συμβεί ή μπορεί να συμβεί ένα περιστατικό το οποίο είναι αντίθετο σε όσα υπαγορεύει η Σύγχρονη Πολιτική Ενάντια στη Δουλεία.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για το κατά πόσο μία συγκεκριμένη πράξη ή ο τρόπος συμπεριφοράς στους εργαζόμενους ή οι συνθήκες εργασίας σε οποιοδήποτε τμήμα της αλυσίδας προμηθευτών των εταιριών μας, εμπίπτει στην Σύγχρονη Πολιτική Ενάντια στη Δουλεία, συζητήστε το ζήτημα με τον Προϊστάμενό σας ή ένα από τα Διευθυντικά Στελέχη.

Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε την ανοιχτή επικοινωνία και θα υποστηρίξουμε οποιονδήποτε εκφράσει με καλή πίστη, ειλικρινείς ανησυχίες οι οποίες άπτονται της Σύγχρονης Πολιτικής Ενάντια στη Δουλεία, έστω και εάν αποδειχθούν αβάσιμες. Δεσμευόμαστε να μην επιτρέψουμε σε κανέναν άνθρωπο να υποφέρει απαξιωτικές συμπεριφορές, σε περίπτωση που αναφέρει, σε κλίμα καλής πίστης, τα όσα θεώρησε ότι αντιβαίνουν στην Σύγχρονη Πολιτική Ενάντια στη Δουλεία. Ως απαξιωτική συμπεριφορά εννοούνται η απόλυση, οι πειθαρχικές συνέπειες, οι απειλές ή οποιαδήποτε άλλη αρνητική συμπεριφορά συνδέεται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Εάν πιστεύετε ότι έχετε υποστεί τέτοιου είδους συμπεριφορές, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τον προϊστάμενό σας. Εάν το ζήτημα δεν λυθεί και είστε υπάλληλος των εταιριών Howden, μπορείτε να κάνετε επίσημη καταγγελία σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία.

Επικοινωνία και εξοικείωση με την Σύγχρονη Πολιτική Ενάντια στη Δουλεία

Η εκπαίδευση σχετικά με την Σύγχρονη Πολιτική Ενάντια στη Δουλεία και οι κίνδυνοι που διατρέχει ο οργανισμός μας από τη Σύγχρονη Δουλεία στο πλαίσιο της αλυσίδας των προμηθευτών, αποτελεί την πρωταρχική ενημέρωση που θα πρέπει να παρέχουμε σε όλους τους εργαζόμενους στις εταιρίες Howden. Εάν και όταν χρειάζεται θα επικοινωνούμε με πρόσθετες πληροφορίες γύρω από αυτό το ζήτημα.

Η μηδενική ανοχή μας απέναντι στη Δουλεία θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να γνωστοποιηθεί σε όλους τους επαγγελματικούς και επιχειρησιακούς μας εταίρους και να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ή/και τη συνέχιση της συνεργασίας μας.

Καταστρατήγηση της Σύγχρονης Πολιτικής Ενάντια στη Δουλεία

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος καταστρατηγήσει αυτήν την Πολιτική, θα αντιμετωπίσει πειθαρχικές κυρώσεις που μπορεί να φτάσουν έως και την απόλυση για ανάρμοστη συμπεριφορά. Με το ίδιο σκεπτικό, έχουμε το δικαίωμα να παύσουμε τη συνεργασία μας με οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό έχει καταστρατηγήσει την Πολιτική αυτή.