Ξενοδοχεία & Τουρισμός

Σε μια χώρα, που προσελκύει τουρισμό από όλον τον πλανήτη, είναι αναπόφευκτη και η προσέλκυση κινδύνων αντίστοιχου μεγέθους, κινδύνων που κυρίως οφείλονται στην αυξημένη πιθανότητα οι ξένοι υπήκοοι να ασκήσουν αγωγές. Οι ειδικοί της Howden συνεργάζονται με μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, θέρετρα και μεικτές εγκαταστάσεις, έχοντας έναν στόχο: να περιορίσουν τον κίνδυνο και να εξοικονομήσουν πόρους για τους πελάτες μας. 

Ο συμβουλευτικός μας ρόλος περιλαμβάνει:

Περιουσιακά στοιχεία
Υλικές ζημίες από φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά και σχετικούς με αυτή κινδύνους, ζημίες από ατύχημα, μηχανολογικές βλάβες, έκρηξη λέβητα, θραύση κρυστάλλων, κλοπή και διάρρηξη, απιστία υπαλλήλων κ.τ.λ.

Οικονομικοί κίνδυνοι
Διακοπή εργασιών, καταβολή ενοικίων ως απόρροια αναγκαίας μεταστέγασης, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου εργατικού κόστους.

Ευθύνη έναντι τρίτων
Για ζημίες από αμέλεια σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των σωματικών βλαβών, για κινδύνους που προέρχονται από το μάνατζμεντ και τη διοίκηση, από τους υπαλλήλους, κίνδυνοι που απορρέουν από κυβερνοεπιθέσεις, κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις.    

Εργαζόμενοι
Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την υγεία, τη ζωή, τα ατυχήματα, τα ταξίδια και την οδοντιατρική φροντίδα των εργαζομένων.

Υποστήριξη διαχείρισης κινδύνων
Η εξειδικευμένη ομάδα μας θα καταγράψει το πλήρες φάσμα των αναγκαίων ενεργειών διαχείρισης κινδύνου, κάνοντας τόσο επιτόπιους ελέγχους, όσο και διαπροσωπικές συναντήσεις, που στοχεύουν  

  • στην αξιολόγηση του κινδύνου
  • στον προσδιορισμό των μέτρων περιορισμού του κινδύνου
  • στην εξέταση των λειτουργικών κινδύνων
  • στην πυροπροστασία και στα γενικότερα μέτρα ασφαλείας
  • στη διακοπή εργασιών και στη σύνταξη σχεδίου συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης/μονάδας.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας φέρουμε άμεσα σε επαφή με ένα από τα εξειδικευμένα στελέχη μας, για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το καταλληλότερο και πιο ολοκληρωμένο για τις ανάγκες σας ασφαλιστήριο.