Ασφάλιση Εγγυήσεων

Οι εγγυητικές επιστολές εγγυώνται ότι οι προμηθευτές μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις όταν δεν επιτυγχάνονται οι συμβατικοί στόχοι απόδοσης. Πολλά μεγάλα έργα είναι αδύνατα χωρίς αυτές.

Οι σύμβουλοι της Howden Hellas απαλλάσσουν από το άγχος της όλης διαδικασίας, από την επιτυχή ευθυγράμμιση με τους όρους της σύμβασης έως τη διαχείριση της διαδικασίας διεκδίκησης και την υπεράσπισή σας. 


Η εγγύηση είναι μια σύμβαση μεταξύ τριών ή περισσότερων μερών: ενός προμηθευτή κάποιου είδους, του πελάτη του και μιας ασφαλιστικής εταιρείας (οι εγγυητικές επιστολές διατίθενται και μέσω τραπεζών, αλλά οι τράπεζες τείνουν να είναι λιγότερο ευέλικτες στους όρους τους και η εγγύηση υπάρχει στον ισολογισμό σας, ενώ η εγγύηση της ασφαλιστικής εταιρείας όχι). 


Τα τρία μέρη είναι τα εξής: 

  • Ο εντολέας (κάτοχος του ομολόγου) 
  • Ο υπόχρεος (πελάτης του κατόχου του ομολόγου) 
  • Ο εγγυητής (η ασφαλιστική εταιρεία) 

Είναι δουλειά του συμβούλου κινδύνου της Howden Hellas να διασφαλίσει ότι η διατύπωση της εγγύησης ανταποκρίνεται στενά στις απαιτήσεις απόδοσης που ορίζονται στη σύμβαση. 

Η εγγυητική επιστολή δεν είναι ασφαλιστήριο συμβόλαιο- ο εγγυητής θα επιδιώξει να διεκδικήσει τα κεφάλαια, καθώς και τυχόν νομικά έξοδα, από τον εντολέα. 
 

Πώς υπολογίζονται τα ασφάλιστρα;

Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται σύμφωνα με: 

α) Τις απαιτήσεις που περιέχονται στη σύμβαση, τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών, την εντολή αγοράς, την ειδοποίηση προόδου κ.λπ. 
β) Την οικονομική κατάσταση του εντολέα (πρέπει να επαληθεύεται η φερεγγυότητα) 
γ) Το ιστορικό ζημιών/αξιώσεων του εντολέα. 
δ) Το συνολικό ποσό για το οποίο ο εγγυητής θα μπορούσε δυνητικά να είναι υπεύθυνος, σε περίπτωση που ο εντολέας αθετήσει τις υποχρεώσεις του. 

Η Howden Hellas συνεργάζεται μαζί σας για να διασφαλίσει ότι η επιχείρησή σας παρουσιάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να εξασφαλίσει τους ευνοϊκότερους όρους.  
 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση απαίτησης;

Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, ο εγγυητής θα διεξάγει έρευνα. 

Εάν η αξίωση είναι έγκυρη, ο εγγυητής θα καταβάλει στον υπόχρεο τα οφειλόμενα.

Στη συνέχεια, ο εγγυητής απευθύνεται στον κύριο υπόχρεο, ζητώντας την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού (συν τυχόν δικαστικά έξοδα). 

Σε περιπτώσεις όπου ο εντολέας κατηγορεί ένα τρίτο μέρος για την πρόκληση της αθέτησης, ο εγγυητής θα διερευνήσει και θα έχει δικαίωμα υποκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να "μπει στη θέση" του εντολέα και να ζητήσει αποζημίωση για να ανακτήσει τις απώλειές του.  

Λειτουργούν οι εγγυητικές επιστολές όπως τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια συμβόλαια; 
Μια εγγυητική επιστολή δεν είναι ένα τυπικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ενώ ο εγγυητής στηρίζει την απόδοση του εντολέα και θα πληρώσει τις κυρώσεις που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την ανεπαρκή εκτέλεση, επιδιώκει να διεκδικήσει τα κεφάλαια από τον εντολέα. 

Μια εγγυητική επιστολή βοηθά στην πραγματοποίηση της συμφωνίας. Οι υπόχρεοι μπορούν να συνάψουν μια σύμβαση γνωρίζοντας ότι η απόδοση είναι εγγυημένη ή ότι τυχόν κυρώσεις θα καταβληθούν οπωσδήποτε. 
 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση διαφοράς;

Ο εγγυητής δεν είναι συνήθως ο καταλληλότερος για την επίλυση νομικών διαφορών μεταξύ του εντολέα και του υπόχρεου. Μερικές φορές θα προσπαθήσει να μεσολαβήσει στις διαφωνίες προτού αυτές εξελιχθούν σε διαφορές και παραβιάσεις της σύμβασης. Σε τελική ανάλυση, όλοι οι εμπλεκόμενοι στη συμφωνία θέλουν να το αποφύγουν αυτό.   

Εάν υπάρχει νόμιμη διαφορά μεταξύ του εντολέα και του υπόχρεου, η εγγύηση δεν είναι συνήθως σε θέση να την επιλύσει. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι ο εγγυητής θα αγνοήσει μια διαφωνία για το έργο. Οι διαφωνίες μπορούν να γίνουν διαφορές. Οι διαφωνίες μπορούν να μετατραπούν σε παραβιάσεις της σύμβασης. Οι παραβιάσεις της σύμβασης μπορούν να γίνουν αθέτηση υποχρεώσεων που δικαιολογούν την καταγγελία της σύμβασης. Όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία της εγγύησης επενδύουν στην αποφυγή αυτής της εξέλιξης.

Καθώς η Howden διαθέτει προσυμφωνημένες εγκαταστάσεις, μπορούμε να επιταχύνουμε τις αποφάσεις και να σας προσφέρουμε γρήγορο χρόνο διεκπεραίωσης. 
 

Analyst in action studying graphs on screen

Μιλήστε με την ομάδα εγγυήσεών μας για να μάθετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.