Howden Sigorta Veri Sahibi Başvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

HOWDEN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 6698

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (bundan böyle "KVKK" olarak anılacaktır) "veri sahibi" (bundan böyle "Başvuru Sahibi" olarak anılacaktır) olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVKK Madde 11 uyarınca aşağıdaki haklar verilmiştir:

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlularına Uygulanacak Usul ve Esaslar Tebliği uyarınca, bu haklara ilişkin olarak Şirketimize yapılacak başvurular yazılı olarak veya [email protected] adresine, Şirketimiz ile daha önce paylaşmış olduğunuz ve Şirketimiz sistemine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak, e-posta gönderilerek ya da ileride Kişisel Verileri Koruma Kurulu (bundan böyle Kurul olarak anılacaktır) tarafından belirlenecek diğer yöntemler kullanılarak yapılmalıdır.

Bu nedenle, bu formu yazdırarak ve başvuran sıfatıyla şahsen bize ulaştırarak, noter veya iadeli taahhütlü alındı belgesi aracılığıyla; Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı varsa e-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek yazılı talebinizi Şirketimize iletebilirsiniz.

Bize yazılı başvuru göndermek için kullanılacak yazılı başvuru kanallarının her biri için bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Başvuru Metodu 

Başvuru Adresi 

Başvuruların Gönderilmesi İçin Sağlanacak olan Bilgiler 

Şahsen yapılan başvuru (Başvuru Sahibinin kimlik bilgilerini tasdik eden belgelerle birlikte başvuru adresine bizzat gitmesi) 

Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No: 1 K: 4 Sarıyer 34485 İstanbul, Türkiye. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca, Bilgi Talepleri zarfın üzerine yazılacaktır. 

Noter aracılığıyla bildirim 

Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 K:4 Sarıyer 34485 İstanbul, Turkey 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca, Bilgi Talepleri zarfın üzerine yazılacaktır. 

Kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden Şirketimize e-posta gönderilmesi 

[email protected] 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca, Bilgi Talebi e-postanın konu alanına yazılacaktır. 

KVKK 13. Maddenin 2. fıkrası gereğince, bize ilettiğiniz başvurularınız talebinizin niteliğine göre, talebinizin tarafımıza ulaşmasından itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK 13. madde hükmü gereğince sizler ile yazılı olarak ya da elektronik ortamda paylaşılacaktır. 

Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri 

Adı:

Soyadı:

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No

Telefon numarası:

E-posta:

Adres:

Lütfen Şirketimizle ilişkinizi belirtiniz.
 • Çalışan Adayı

 • Mevcut Çalışan

 • Eski çalışan

 • İş Ortağı (Bayi, Tedarikçi ve benzeri

 • Müşteri

 • Diğer: ………………………………………. 

Şirketimizin iletişim halinde bulunduğunuz departmanı / birimi: …........................................................................ 

 

İletişimin Konusu: .................................................................................................................................................................. 

 • Ben eski bir çalışanım 

Lütfen Şirketimizdeki çalışma yıllarınızı belirtiniz: 

..................................................................................... 

 • Ben bir çalışan adayıyım (iş başvurusu yaptım) 

Lütfen Şirketimiz için iş başvurunuzun tarihini belirtiniz: 

......................................................................................... 

 • Ben müşteriyim

Lütfen hizmet aldığınız tarihi ve ilgili ofisimizi belirtiniz: 

........................................................................... 

 • Üçüncü şahıs şirket çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız şirketi ve pozisyonu belirtin: 

........................................................................... 

 • Diğer: 

....................................................................................................................................................... 

Lütfen KVKK kapsamında talebinizi detaylı bir biçimde belirtiniz. 

……………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Lütfen başvurunuza verdiğimiz yanıtın bildirimi için tercih ettiğiniz metodu seçiniz:  

Cevabın adresime gönderilmesini isterim. 

Yanıtı şahsen almak isterim.

Yanıtın formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime gönderilmesini isterim. 

(Eğer yanıt vekâleten alınacak ise noter tasdikli vekâletname ya da yetki belgesi bulundurulmalı ve bu Başvuru Formuna ekli olmalıdır.) 

Bu Başvuru Formu, Şirketimiz ile ilişkinizi tespit etmek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak tespit etmek, başvurunuza doğru ve ilgili yasal süresi içinde yanıtlamak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız olarak ifşa edilen verilerden doğabilecek her türlü hukuki riski ortadan kaldırmak ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için Şirketimiz, kimlik ve yetki tespiti için ek belge ve bilgi talep etme (nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi vb.) hakkını saklı tutmaktadır.  Talepleriniz ile ilgili Başvuru Formu kapsamında iletilen bilgilerin yanlış ve güncel olmaması ya da yetkisiz talepte bulunulması durumunda, bu türden yanlış bilgilerden ya da yetkisiz taleplerden doğabilecek hiçbir talepten Şirketimiz sorumlu tutulamaz. 

Başvuruyu Yapan Veri Sahibinin Detayları:

Adı / Soyadı:……………..………… 

Başvuru Tarihi:…………..…………… 

İmza:………………………..