Howden ACP Şirket Profili

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ SİTE AÇIKLAMA METNİ - HOWDEN ACP SiGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.

1. Veri Sorumlusu 

HOWDEN ACP SiGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) olarak, kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) ve diğer İlgili Mevzuat uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimizi sizlere bildiririz.

2. İşlenmiş Kişisel Veriler  

Kimlik ve iletişim bilgileriniz (Ad-Soyad, telefon numarası ve e-posta adresiniz) dahil olmak üzere kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde işlenecektir.   

3. Kişisel Veri İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz, 

  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,  

  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, 

  • Sektör gelişmeleri hakkında ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimizin bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin yönetimi 

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir. 

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz herhangi bir kuruma, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 

5. Denizaşırı Transfer

Şirketin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yurt dışında tutulan veri tabanları ile çevrimiçi yazılım sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK Madde 5 (2) 'de belirtilen hukuki sebeplere göre işlenen kişisel verileriniz, KVKK Madde 9 (2)' de yer alan yurtdışı aktarım şartları doğrultusunda açık rızanız olmaksızın aşağıdaki ülkelere aktarılabilecektir: 

  1. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (bundan böyle "Kurul" olarak anılacaktır) tarafından yeterli koruma sağlamak üzere ilan edilen yabancı ülkeler (Yeterli Koruma Sağlayan Yabancı Ülke)  

  1. Türkiye'deki veri sorumluları tarafından yazılı taahhütleri bulunan yabancı ülke ve/veya ülkeler ile ilgili aktarım için Kuruldan yeterli koruma ve izin verecek olan yabancı ülkeler ("Yeterli Koruma Sağlamak İçin Veri Sorumlusu Taahhüdü Olan Yabancı Ülke”). 

Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenen yurtdışı aktarımı,  Kurul tarafından alınan kararlara ve başta KVKK ve diğer ilgili mevzuat dâhil olmak üzere ilgili düzenlemelere uygun olarak,  Şirketimiz tarafından gerekli özen ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılacaktır.  

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamda İnternet sitesi üzerinden internet sitesinin ziyaret edilmesi ve tarafımıza ulaşım sağlamanız durumunda elde edilmektedir. 

7. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

  • Maslak Mah. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Kat: 4-5 Maslak 34450 İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, 

  • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 

  • (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, ilgili veri sorumlusu grup şirketimizi belirterek (Howden ACP Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.”, “Howden Reasürans Brokerliği A.Ş.” veya “Howden Sigorta Brokerliği A.Ş.”) [email protected] adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

8. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.  

9. Değişiklikler ve Güncellemeler 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Aydınlatma Metninin en güncel haline internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.