Lederavtaler

Tjenestepensjonsordningen dekker kun pensjonsopptjening for lønn opp til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Mange bedrifter velger å etablere tilleggspensjonsordninger for sine ledende ansatte og nøkkelmedarbeidere. Howden har lang erfaring med utforming og administrasjon av individuelle og kollektive tilleggspensjonsavtaler.

Lederavtaler kan opprettes for administrerende direktør, ledende ansatte eller ansatte som har lønn over 12G. En lederavtale kan inneholde både avtale om tidligpensjon og alderspensjon. Det kan i tillegg opprettes risikodekninger for lønn som overstiger 12G. Risikodekningene kan omfatte uførerente, arbeidsuførhetsforsikring og gruppelivsforsikringer. Dette sikrer utbetaling til ansatte ved uførhet og utbetaling til etterlatte ved død. Risikodekningene inngår i et fellesskap av bedrifter med god risikoprofil og har dermed svært gunstige priser.

Vi tilbyr:

  • Spesialtilpassede løsninger til din bedrift innenfor forhåndsdefinerte kostnadsrammer.
  • Beregning av regnskapsmessige kostnader og avsetninger for alle typer tilleggspensjonsordninger, inkludert oppfølging av premiekostnader hos livselskapene.
  • Utforming av avtaledokumentasjon og etablering av risikodekninger.
  • Pensjonsoversikter til medlemmene.
  • I tillegg bistår vi også med rådgivning for medlemmer som når pensjonsalder eller fratrer før avtalt pensjonsalder. Rådgivning omfatter beregninger av opptjente rettigheter og avløsningsbeløp, samt én-til-én samtaler med medlemmene etter behov.
  • Vi har også lang erfaring med å bidra til å løse konflikter mellom foretak og arbeidstaker ved tvil om tolkning og praktisering av en pensjonsavtale.
 
Avløsningsforsikring

Høsten 2019 etablerte vi en ny produktløsning for avløsning av opptjent driftspensjon i et livsforsikringsselskap ved oppnådd pensjonsalder. Formålet med produktet er å kunne tilby en gunstig løsning for avløsning av driftspensjoner ved oppnådd pensjonsalder, som for de fleste er 67 år (gjeldende opptjeningsalder i de fleste tjenestepensjonsordninger). Dette gjelder både i forbindelse med opptjent driftspensjon fra såkalte kompensasjonsordninger, som sikrer driftspensjon for kompensasjon av tapt pensjonsopptjening ved omdanning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning, og for opptjent driftspensjon for lønn over 12G.

Alltid tilgjengelig

Sjekk hva vi kan hjelpe deg med

Slå på tråden…

+47 40 00 63 12

Vi setter deg i kontakt med rette vedkommende

Ring oss på + 47 40 00 63 12 eller send oss en kjapp melding så kommer vi straks tilbake til deg

Stikk innom oss i Karenslyst Allè 2, 0278 Oslo, Norge

Du representere en: