EV CHARGER EASY

EV CHARGER EASY

เบี้ยประกันต่ำ เพียงวันละไม่ถึง 3 บาท

คุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด และความเสียหายจากน้ำ คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ป้องกันการโจรกรรมเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV CHARGER)

-

ask for more information

ask for more information