Employee Bond Insurance

Employee Bond Insurance

ประกันภัยการประกันภัยสัญญาการค้ำประกันสำหรับลูกจ้าง

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป เพื่อเป็นหลักประกันกรณีการรับลูกจ้างหรือพนักงานเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอหลักทรัพย์หรือบุคคลที่จะมาค้ำประกัน พร้อมทั้งคุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของลูกจ้าง ทั้งกรณีทุจริต และทำผิดสัญญาจ้างงาน ซึ่งนายจ้างหรือผู้ประกอบการสามารถเลือกแผนประกันภัยที่มีวงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างได้ เนื่องจากที่ผ่านมาการดำเนินการสินไหมฯ เรามีการหยืดหยุ่นให้ในกรณีที่สามารถยอมรับได้ด้วยข้อมูลอื่นๆ โดยมิได้ชี้ชัดว่าเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นมาตราฐานในการดำเนินการสินไหมฯทุกกรณี

ความคุ้มครองประกันภัยเพื่อค้ำประกันลูกจ้าง

  1. คุ้มครองความซื่อสัตย์ต่อลูกจ้าง บริษัทจะชดเชยสินไหมทดแทนให่แก่นายจ้างตามความเสียหายจริงจากการกระทำอันเป็นการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริต ของบุคคลผู้เอาประกันภัยลูกจ้างในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยโดยได้มีการตรวจพบในระหว่างเวลาเอาประกันภัย
  2. การรับผิดตามสัญญาของลูกจ้าง บริษัทจะชดเชยสินไหมทดแทนในนามบุคคลผู้เอาประกันภัยลูกจ้างให้แก่นายจ้างเป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าความเสียหายต่อทรัพย์สินของนายจ้างที่เกิดจากการกระทำของบุคคลผู้เอาประกันภัยลูกจ้างในทางการที่จ้าง หรือได้รับมอบหมาย ซึ่งในสัญญาจ้างระบุให้ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้าง

สอบถามเพิ่มเติม:
โทร. 098 257 8804, 094 480 4575
[email protected]
[email protected]

Facebook Line 1