Travel Easy Plus

-
Travel EasyLink-

หมายเหตุ :
Visa Care
ผลประโยชน์ค่าชดเชยกรณีการไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า
คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า (VISA) จากสถานทูตเพื่อเดินทางไป
ในประเทศจุดหมายปลายทางของการประกันภัยนี้ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยสำหรับค่าธรรมเนียม
ในการจัดทำ VISA ตามที่สถานทูตกำหนดให้ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และ/หรือเอกสารแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ เอกสารแนบท้ายนี้จะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อได้มีการขอเอาประกันภัยเอกสารแนบท้ายนี้ ก่อนวันเริ่มต้น
การเดินทางนี้อย่างน้อย 20 วัน

Sport Care
ผลประโยชน์ความคุ้มครองการเลน่่นกีฬาอันตราย ดังต่อ ไปนี้ บอลลนู เล่นบันจี้จั๊มพ์ และ ดำน้ำที่ใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ การขับสกูตเตอรไฟฟ้า

ความคุ้มครองการเล่นกีฬาอันตรายดังกล่าวนี้ จะไม่คุ้มครองรวมถึงขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่น หรือฝึกซ้อม หรือแข่งขันกีฬาอาชีพ
ทั้งนี้ กีฬาอาชีพ หมายถึง กีฬาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลและนักกีฬาอาชีพเข้าร่วมแข่งขันกัน โดยมีรายได้จากการแข่งขัน
ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

Pet & Other care
ผลประโยชน์เงินชดเชยการฝากดูแลสัตว์เลี้ยงเนื่องจากการเดินทางขากลับล่าช้า (เกินกว่า 12 ชั่วโมง) (เฉพาะสุนัขและแมวเท่านั้น)
คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ขยายระยะเวลาการฝากดูแลสัตว์ใ์นสถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าระยะเวลาการเดิน ทางตามปกติ อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน
ที่ผู้เอาประกันภัยใช้ในเดินทางขากลับประเทศไทยากลับประเทศไทยดังนี้
1. สภาพอากาศไม่อำนวย
2. การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบินของเครื่องบิน
3. การนัดหยุดงาน หรือการประท้วงโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ หรือท่าอากาศยานที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้ การฝากสัตว์เลี้ยง
ต้องเริ่มกระทำในระหว่าง 1 วันก่อนกำหนดการเดินทาง จึงจะมีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้


คุ้มครองหนี้บัตรเครดิต คุ้มครองยอดเงินค้างชำระของผู้เอาประกันภัย เมื่อเกิดเหตุดังต่อไปนี้ในระหว่างอยู่ในต่างประเทศ
1. ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองสำหรับยอดเงินค้างชำระที่เกิดขึ้น 24 ชั่วโมงก่อนเกิดอุบัติเหตุ
2. ผู้เอาประกันภัยถูกลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะของห้องพักของโรงแรมที่ผู้เอาประกันภัยลงทะเบียนเข้าพักในฐานะแขกของโรงแรมหรือ
การถูกทุบกระจกรถยนต์ รวมถึง การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือวิ่งราวทรัพย์กระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าเงินซึ่งใช้เก็บบัตรเครดิตนั้น โดยบริษัท
จะให้ความคุ้มครองสำหรับยอดเงินค้างชำระที่ผู้เอาประกันภัยถูกบุคคลอื่นนำไปใช้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการโดยไม่สมัครใจตามที่เกิดขึ้นจริงใน
ระหว่าง 24 ชั่วโมงก่อนเวลาที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งอายัดบัตรเครดิตกับธนาคารผู้ออกบัตร


ความสูญเสียหรือความเสียหายของรถเข็นเด็กและ/หรือรถเข็นผู้ป่วย หรือรถเข็นคนพิการ คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของรถเข็นเด็กและหรือรถเข็น ผู้ป่วย หรือ รถเข็น คนพิการตามคำจำกัดความที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของสายการบิน รวมทั้งพนักงานหรือ ตัวแทนของสายการบินนั้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำการฝากรถเข็นเด็กและ/หรือรถเข็นผู้ป่วย หรือรถเข็นคนพิการ ไว้ในระหว่างที่เดินทางโดยเครื่องบิน และสายการบินตกลงว่าจะเก็บรักษาไว้ในอารักขาแห่งตน

เงื่อนไขการรับประกันภัย :

 1. แบบประกันแบบรายเที่ยวผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 6 เดือน – 80 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มเอาประกันภัย
 2. แบบประกันแบบรายปีผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 15 – 65 ปีนับต้้งแต่วันที่เริ่มเอาประกันภัยและสามารถเลือกแผนที่มีระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดแบบไม่เกิน 120 วัน หรือ 180 วัน
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยและเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
 4. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัยเดินทางได้ล่วงหน้า 6 เดือนของวันเริ่มต้นการเดินทาง
 5. ผู้เอาประกันภัยต้องซื้อประกันภัยเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และไม่สามารถซื้อประกันภัยหลังจากผู้เอาประกันภัยได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้ว
 6. ผู้เอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
 7. จำนวนผู้เอาประกันภัยสูงสุด 10 ท่านต่อครั้งของการเดินทาง
 8. ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้นต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
 9. ผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบรายชื่อ ประเทศที่ยกเว้นความคุ้มครอง ก่อนการเดินทางทุกครั้ง
 10. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 11. ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์การเดินทางไปเพื่อเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันในกีฬาทุกประเภททั้งอาชีพและสมัครเล่น
 12. ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์การเดินทางไปเพื่อทำงาน หรือทำกิจกรรมในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรืองานใช้แรงงานใช้เครื่องจักรกล แท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือ แก๊สธรรมชาติ เหมืองใต้ดิน ประมง

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงเอกสารแสดงความคุ้มครอง และเงื่อนไขการรับประกันภัยในเบื้องต้นเท่านั้น รายละเอียดของความคุ้มครอง
ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง  ***เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ติดต่อ ฮาวเด้น แมกซี่

-   -   -   -