Bao Wan Protect

Bao Wan Protect

ใช้ชีวิต…เบาใจ เพราะมีประกันภัยเบาหวาน Protect

 พร้อมคุ้มครองและป้องกัน ในทุกวันของคุณ

Bao Wan ProtectBao Wan Protect

ตัวอย่าง ผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันเบาหวาน Protect แผนที่ 4

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

Bao Wan ProtectLink


สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 062 875 4269

Howdenmaxi

รับประกันภัยโดย บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ยต้องมีอายุระหว่าง 1 - 65 ปี
 2. ไม่เคยตรวจพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ ชนิดที่ 2 มาก่อนการเอาประกันภัย
 3. ผู้เอาประกันภัยไม่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือประกันภัยสุขภาพ หรือประกันชดเชยรายได้ หรือประกันภัยโรค ร้ายแรง หรือถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับการประกันภัยดังกล่าว
 4. ผู้เอาประกันภัยไม่เคยเป็นหรือเคยมีอาการ หรือเคยได้รับการรักษา หรือขณะนี้รบั การรักษาอยู่ หรือเคยได้รับการบอกเล่าจากแพทย์ ด้วยโรค หัวใจโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตับหรือทางเดินน้ำดี (รวมทั้งไวรัสตับอักเสบ B/C) โรคเลือด วัณโรค โรคหลอดเลือดสมองโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือโรคระบบทางเดินอาหารอื่นๆ หรือพิการทางร่างกาย
 5. บิดามารดาและ/หรือพี่น้องของผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนอายุ 60 ปี
 6. ผู้เอาประกันภัยมีดัชนีมวลกาย (BMI - Body Mass Index) ไม่เกิน 35 (คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง)
 7. ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน
 8. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
 9. ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพ
 10.  เป็นบุคคลที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 11. ท่านสามารถใช้สิทธ์ิยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 12. ผู้ที่สามารถใช้บริการโปรแกรมสุขภาพ Dfit ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Dfit ตามแผนประกันเบาหวานProtect (Bao wan protect) ที่ท่านเลือกไว้