language selector

 

ביטוח חבות מוצר

לא משנה אם הינכם יצרנים, מוכרים, ספקים או יצואנים, אתם חשופים לסיכון של תביעות חבות מוצר. ולא רק אתם -  כל אחד מהשלבים בשרשרת המסחר חשוף לסיכון זה.

ביטוח חבות מוצר משפה את המבוטח כנגד כל סכום אותו עליו לשלם מתוקף החוק בגין פגיעת גוף או נזקי רכוש לצד שלישי, וכן אובדן תאונתי או נזק לרכוש צד שלישי הנובעים משימוש, שימוש לרעה, צריכה או טיפול במוצרים המבוטחים.

באופן כללי, תביעות חבות מוצר אינן נסמכות על טענת רשלנות אלא על אחריות מוחלטת. בהתאם לדוקטרינת האחריות המוחלטת, יצרן נושא באחריות ללא קשר לשאלה האם פעל באופן רשלני. הדוקטרינה מאפשרת השבה ללקוח שנפגע ואשר עשוי להיות בעמדה שבה הוא מתקשה להוכיח מה היצרן עשה או לא עשה במהלך תהליך התכנון או הייצור. ההנחה היא כי יצרן, שלו "כיסים עמוקים" יותר, נמצא בעמדה טובה יותר להתמודד עם עלות החבות וכי עליו לקחת בחשבון הוצאות מסוג זה בעת קביעת מחיר מוצריו.

במהלך שנות השמונים של המאה הקודמת חוקקה הכנסת סדרת חוקים שמטרתם הייתה הגנת הצרכן, ביניהם חוק הגנת הצרכן משנת 1981, חוק האחריות למוצרים פגומים משנת 1980, חוק חוזה הביטוח משנת 1981, ואחרים.

אנו מציעים ללקוחותינו פוליסות חבות מוצר לכיסוי כל סוגי סיכוני המוצר, כולל תוכניות רב-לאומיות ליצואנים, יצרנים, יבואנים ומוכרים הפועלים גלובלית. אנו מציעים שירות מותאם אישית, המגובה על ידי אחד מצוותי התביעות המנוסים ביותר בשוק.